Hội thảo về "Phương pháp giám sát thực hiện chỉ tiêu thực hành

 

Khoa y tế công cộng đã tổ chức hội thảo về "Phương pháp giám sát thực hiện chỉ tiêu thực hành"

Thời gian tổ chức:  27-28 /1 / 2016  với 3 nội dung chính như sau

1. Đánh giá thực trạng công tác giám sát thực hiện chỉ tiêu thực hành tại cơ sở thực hành, thực địa.

2. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác giám sát chỉ tiêu thực hành tại cơ sở thực hành, thực địa.

3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát thực hiện chỉ tiêu thực hành tại cơ sở thực hành, thực địa.

Tại hội thảo, các giảng viên thảo luận sôi nổi và chỉ ra những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát chỉ tiêu thực hành.