I. Giới thiệu khoa Y tế công cộng

1. Chức năng

      Khoa Y tế công cộng là khoa chuyên môn có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong khoa. Khoa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

2. Nhiệm vụ

   Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có các nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

3. Thông tin nhân sự

Khoa YTCC hiện nay có 02 giáo sư, 01 phó giáo sư, 08 tiến sĩ, 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 07 thạc sĩ, 10 Bác sĩ, 02 kỹ thuật viên có trình độ trung học, 01 chuyên viên, 01 y công, hiện tại khoa có 03 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh, 05 cán bộ đang học thạc sĩ.

4. Lịch sử hình thành khoa

 -  Khoa Y tế công cộng được thành lập vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi Trường và Sức khỏe nghề nghiệp.

- Để đáp ứng nhu cầu đào tạo 2 Bộ môn: sức khỏe môi trường và  sức khỏe nghề nghiệp được sát nhập thành Bộ môn Sức khỏe Môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp theo quyết định Số: 828/QĐ-YD, ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

- Hiện nay  khoa Y tế công cộng gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi Trường - Sức khỏe nghề nghiệp. Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm.

-  Lãnh đạo Khoa:

+ Trưởng Khoa: TS. Đàm Thị Tuyết

+ Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

- Lãnh đạo các bộ môn:

+ Trưởng bộ môn Y xã hội học: TS Đàm Thị Tuyết

+ Trưởng bộ môn Dich tễ: TS Trịnh Văn Hùng

+ Trưởng bộ môn Y học cộng đồng: TS Nguyễn Thị Tố Uyên

+ Trưởng bộ môn Sức khỏe môi trường –Sức khỏe nghề nghiệp: TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

+ Trưởng bộ môn Dinh dưỡng an toàn thực phẩm: Ths Trương Thị ThùyDương