I. Giới thiệu khoa Y tế công cộng

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Y tế công cộng

- Địa chỉ: Tầng 6, nhà A1, Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083 840557

- Website:  http://ytcc.tump.edu.vn 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng phát triển khoa và các bộ môn thuộc khoa Y tế công cộng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong khoa.

- Khoa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện sinh viên, học viên.

- Thực hiện các nhệm vụ chính trị xã hội khác của đơn vị.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động giảng dạy, lượng giá cho các đối tượng sinh viên, học viên.

- Triển khai thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, lượng giá sinh viên, học viên phù hợp với thực tiễn.

- Đề xuất và thực hiện các đề tài khoa học các cấp, hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học. Đề xuất và tổ chức thực hiện chuyển giao ứng dụng khoa học và kỹ thuật về lĩnh vực của khoa, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các hoạt động chuyên ngành (hội nghị khoa học chuyên ngành, báo cáo khoa học tại các hội nghị chuyên ngành).

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình dạy học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

3. Thông tin nhân sự

Khoa YTCC hiện nay có 01 giáo sư, 04 phó giáo sư, 10 tiến sĩ, 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 13 thạc sĩ (trong đó có 04 thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh); 02 Bác sĩ, 03 kỹ thuật viên có trình độ trung học, đại học; 01 chuyên viên.

4. Lịch sử hình thành khoa

 -  Khoa Y tế công cộng được thành lập vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ học, Sức khỏe Môi Trường và Sức khỏe nghề nghiệp.

- Để đáp ứng nhu cầu đào tạo 2 Bộ môn: Sức khỏe môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp được sát nhập thành Bộ môn Sức khỏe Môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp theo quyết định Số: 828/QĐ-YD, ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

- Hiện nay khoa Y tế công cộng gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ học, Sức khỏe Môi Trường - Sức khỏe nghề nghiệp, Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm.

-  Lãnh đạo Khoa:

+ Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

+ Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

- Lãnh đạo các bộ môn:

+ Trưởng bộ môn Y xã hội học: TS. Mai Anh Tuấn

+ Trưởng bộ môn Dịch tễ học: TS. Trần Thế Hoàng

+ Trưởng bộ môn Y học cộng đồng: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

+ Trưởng bộ môn Sức khỏe môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

+ Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm: TS. Trương Thị Thùy Dương 

5. Hoạt động đào tạo

- Cán bộ, giảng viên khoa Y tế công cộng luôn hoàn thành chương trình giảng dạy cho các lớp sinh viên Bác sỹ Đa khoa, Bác sỹ Y học dự phòng, Bác sỹ Răng hàm mặt, Cử nhân Điều dưỡng, Hộ sinh trình độ Đại học và Xét nghiệm Y học trình độ Đại học.

- Tham gia đào tạo giảng dạy, hướng dẫn học viên sau đại học: Bác sỹ Chuyên khoa II Y tế công cộng,Bác sỹ Chuyên khoa I Y tế công cộng, Thạc sỹ Y học dự phòng và Tiến sỹ Y tế công cộng.

- Tham gia biên soạn và giảng dạy các chương trình đào tạo ngắn hạn.

- Xây dựng Chương trình chi tiết, biên soạn, chỉnh sửa giáo trình cho các đối tượng đại học và sau đại học.

- Trong quá trình giảng dạy các cán bộ của khoa luôn chấp hành tốt các nội quy, quy định của Nhà trường, có trách nhiệm cao trong các giờ giảng được phân công, bài giảng có chất lượng và cập nhật được kiến thức mới.

- Phối hợp với phòng KHCN và HTQT để tổ chức các khóa hội thảo, tập huấn và học tập trao đổi giảng viên, sinh viên  với các Trường Đại học ở Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan…  

- Bên cạnh đó khoa Y tế công cộng cũng luôn trú trọng tới các hoạt động hợp tác với các một số các trường Đại học nước ngoài. Nhiều hoạt động trao đổi sinh  viên được triển khai như các khóa trao đổi sinh viên với Thái Lan, Lào, Hàn Quốc. Có mối quan hệ hợp tác với một số các trường đại học nước ngoài như Đại học Yonsei Hàn Quốc, Đại học Mahidol, Naresuan  của Thái Lan. Khoa YTCC hiện đang có 03 cán bộ học nghiên cứu sinh tại nước ngoài, 01 nghiên cứu sinh trong nước. 

- Có mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó với trường Đại học Yonsei Hàn Quốc hàng năm đưa một số sinh viên đến học tập và hội thảo tại Hàn Quốc về lĩnh vực sức khỏe toàn cầu. Khoa đã phối hợp triển khai hoạt động thực hành cộng đồng cho một số sinh viên quốc tế tại Việt Nam. Các hoạt động hội thảo và thực địa đã giúp các sinh viên và giảng viên có cơ hội học tập.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Ngoài công tác giảng dạy, các thầy cô giảng viên trong khoa  luôn tích cực thực hiện các nghiên cứu khoa học ở các cấp như:  cấp Trường, cấp Đại học, cấp Bộ, cấp Nhà nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Y tế công cộng luôn được lãnh đạo quan tâm. Hàng năm đều có các công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Các đề tài nghiên cứu đều được triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

7. Các công tác khác

+ Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường (văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...).

+ Liên chi đoàn khoa Y tế công cộng tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường phát động.

+ Cán bộ của khoa có trình độ và năng lực tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác kiêm nhiệm ở các phòng ban: Phòng KHCN - HTQT, Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Một số cán bộ của khoa là thành viên của các dự án trong nhà trường (Dự án CoE, Dự án Nuffic, dự án HEMA)…. Ở mọi vị trí công việc, cán bộ của khoa đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.