1. Lịch sử bộ môn

- Năm 1968, từ khi Phân hiệu Đại học Y khoa miền Núi được thành lập, Môn học Tổ chức Y tế do giáo viên ở một trong bốn liên tổ bộ môn của Trường giảng dạy tại các địa điểm trường sơ tán trong kháng chiến chống Mỹ đến hết năm 1972.

- Từ năm 1973 đến năm 1980, Bác sỹ Cao Văn Thịnh, Bác sỹ Trịnh Chu Sách, Bác sỹ Hà Văn Lược cùng với các giảng viên Bộ môn Tổ chức Y tế Trường Đại học Y Hà Nội tham gia giảng dạy chương trình môn học.

- Tháng 8 năm 1981, Bác sỹ Chuyên khoa cấp I Y xã hội học Mai Đình Đức được Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ phụ trách Bộ môn.

- Bộ môn Y học xã hội được thành lập từ năm 1982.

2. Chức năng nhiệm vụ

- Đào tạo đại học về học phần Tổ chức quản lý y tế, Tâm lý y học y đức cho các đối tượng bác sĩ đa khoa, bác sĩ Y học dự phòng, bác sĩ RHM, đại học dược, CNDD, Xét nghiệm y học, Hộ sinh.

- Đào tạo sau đại học chuyên ngành YHDP (thạc sỹ), YTCC (CKI, CHII, tiến sỹ), với các môn học: Chính sách quản lý y tế, Kinh tế y tế, Lập kế hoạch dựa vào bằng chứng. 

3. Thông tin nhân sự bộ môn

 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Mai Anh Tuấn

TS

Trưởng bộ môn

 

maituanytcc@gmail.com

0915 943 219 

2

Nguyễn Thu Hiền BS CKII Giảng viên

nguyenthuhienyxhh@yahoo.com.vn

0915 208 678

3


Đàm Thị Tuyết

PGS.TS, GVCC Giảng viên

tuyetthainguyen@yahoo.com

 0912 967 387

 

4


Nguyễn Thị Phương Lan TS, GVC

Giảng viên

Trưởng phòng KHCN & QHQT

 

ntplan75@gmail.com

0912 737 553

5

Hoàng Minh Nam Ths Giảng viên

hoangnam.ytn@gmail.com

0983 588 145

 6  Lê Thị Huyền BS  Giảng viên

huyenle129@gmail.com

0911155175

 

4. Thành tích của bộ môn

* Đào tạo

- Từ năm 1981 - 1996, Bộ môn sử dụng tài liệu chuyên ngành do Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Cán bộ Quản lý Ngành Y tế Hà Nội (Trường Đại học Y tế Công cộng hiện nay) biên soạn và các tài liệu được cập nhật qua các lớp hội thảo, các hội nghị được tổ chức hàng năm trong và ngoài nước đưa vào các bài giảng cho các đối tượng đang học tại trường.

- Từ năm 1996 đến nay, Bộ môn đã in được giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành Y đa khoa tại Nhà xuất bản Y học.

- Bộ môn Y xã hội học cùng với các bộ môn trong toàn trường tham gia đào tạo các đối tượng trung cấp, đại học, sau đại học như: Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng, các lớp trung học, Cao đẳng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Kỹ thuật viên xét nghiệm…. Đào tạo Sau đại học: Chuyên khoa I Y tế công cộng, Chuyên khoa II Y tế công cộng, Thạc sĩ Y học dự phòng, Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế.

* Nghiên cứu khoa học

Bộ môn trong vòng nhiều năm qua đã hoàn thành và nghiệm thu nhiều đề tài cấp bộ, hàng năm cán bộ giảng dạy của bộ môn đều có đề tài cấp trường được nghiệm thu và đánh giá tốt.

* Khen thưởng

- Bộ môn: 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cá nhân: Nhiều cán bộ được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen hàng năm.

 

 

Nguồn: Khoa Y tế công cộng