-  Khoa Y tế công cộng được thành lập vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ học, Sức khỏe Môi Trường và Sức khỏe nghề nghiệp.

- Để đáp ứng nhu cầu đào tạo 2 Bộ môn: Sức khỏe môi trường và  Sức khỏe nghề nghiệp được sát nhập thành Bộ môn Sức khỏe Môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp theo quyết định Số: 828/QĐ-YD, ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

- Hiện nay  khoa Y tế công cộng gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ học, Sức khỏe Môi Trường - Sức khỏe nghề nghiệp, Dinh dưỡng và  An toàn vệ sinh thực phẩm.

-  Lãnh đạo Khoa:

+ Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

+ Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

- Lãnh đạo các bộ môn:

+ Trưởng bộ môn Y xã hội học: TS. Mai Anh Tuấn

+ Trưởng bộ môn Dich tễ học:TS. Trần Thế Hoàng

+ Trưởng bộ môn Y học cộng đồng: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

+ Trưởng bộ môn Sức khỏe môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

+ Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm: TS. Trương Thị Thùy Dương