-  Khoa Y tế công cộng được thành lập vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi Trường và Sức khỏe nghề nghiệp.

- Để đáp ứng nhu cầu đào tạo 2 Bộ môn: sức khỏe môi trường và  sức khỏe nghề nghiệp được sát nhập thành Bộ môn Sức khỏe Môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp theo quyết định Số: 828/QĐ-YD, ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

- Hiện nay  khoa Y tế công cộng gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi Trường - Sức khỏe nghề nghiệp. Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm.

-  Lãnh đạo Khoa:

+ Trưởng Khoa: PGS.TS Đàm Thị Tuyết

+ Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

- Lãnh đạo các bộ môn:

+ Trưởng bộ môn Y xã hội học: PGS.TS Đàm Thị Tuyết

+ Trưởng bộ môn Dich tễ: TS Trịnh Văn Hùng

+ Trưởng bộ môn Y học cộng đồng: TS Nguyễn Thị Tố Uyên

+ Trưởng bộ môn Sức khỏe môi trường –Sức khỏe nghề nghiệp: TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

+ Trưởng bộ môn Dinh dưỡng an toàn thực phẩm: TS Trương Thị Thùy Dương