Nguồn: https://www.hmu.edu.vn/mobile/tID5332_Thong-bao-tuyen-sinh-lop-Thac-si-chuyen-nganh-Y-te-cong-cong-chuong-trinh-Quoc-te-nam-2019.html