Hội thảo y tế công cộng lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào 22 đến 25 tháng 3 năm 2015, tại Đại học Tây Nguyên với 3 nội dung chính như sau:

1, Trình bày các nghiên cứu khoa học 

2, Thảo luận về giảng dạy y tế công cộng

3, Đi thực địa

Kính mong các thầy/cô chuẩn bị bài thuyết trình khoa học trong khoảng 15 ph  và gửi bài tóm tắt cho ban thư ký bằng cả 2 ngôn ngữ (tiếng việt và tiếng anh - cỡ font 13 kiểu chữ Times New Roman, giãn dòng 1.5 khoảng 250 từ)  theo địa chỉ emai ban thu ký "phanvudiemhang.vietnam@gmail.com -DT 0913 270 184) va cc cho Em theo dia chi  "ngtouyen75@gmail.com" trước ngày 29 tháng 01 năm 2016 

Mỗi trường thành viên sẽ cử khoảng 7-10 đại biểu tham dự

Kính mong các thầy cô chuẩn bị bài và tham dự hội thảo