Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Y tế công cộng luôn được trú trọng  quan tâm. Các thầy cô giảng viên trong khoa luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Các cán bộ trong khoa đã thực hiện nghiên cứu khoa học ở các cấp như:  cấp Trường, cấp Đại học, cấp Bộ. Hàng năm đều có các công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Các đề tài nghiên cứu đều được triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế: 50 bài

Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước: 107 bài