Thứ 3, ngày 07/12/2021

Album: Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế