Thứ 3, ngày 07/12/2021

Album: Album hoạt động công đoàn