Thứ 3, ngày 07/12/2021

Album: Album ảnh hoạt động hợp tác quốc tế